Hemen zaude:
  1. Hasiera
  2.  
  3. Enplegu Publikoa
 

Enplegu publikoa

Tekniko lagun­tzaile motako Liburuzain Lagun­tzaile lanpostua betetzeko deialdia

2017/04/05 - 2017/04/24
Inprimatu

Gipuzkoa
Laburpena
Nork eskaintzen du?:
OIARTZUNGO UDALA
Lehiaketa:
Tekniko lagun­tzaile motako Liburuzain Lagun­tzaile lanpostua betetzeko deialdia
Lanpostua:
Tekniko lagun­tzaile motako Liburuzain Lagun­tzaile lanpostua
Plaza-kopurua:
1
Mota:
Funtzionarioa
Kontratu-mota:
Funtzionarioa
Taldea:
C
Eginkizunak eta atazak:

2.  Fun­tzioak.

Atxi­kitako lanpostuaren eginkizunak:

— Eginkizun orokorra:

Erabil­tzaileei arreta eskaini eta Liburutegiko lan administratibo eta teknikoetan lagundu Liburutegiko Absysnet programa informatikoa erabiliz.

— Eginkizun adierazgarrienak:

1.  Erabil­tzaileari arreta eskaini Liburutegiko era guztietako baliabideak erabiliz.

2.  Zerbi­tzua ongi erabil­tzen dela ziurtatu eta ordena eta isiltasuna mantendu.

3.  Poston­tzia ireki, liburuak jaso eta kartak banatu.

4.  Liburuak ordenatu eta txu­kun jaso erraz aurkitu ahal izateko.

5.  Maileguak, erre­tser­bak, mailegu eskaerak eta liburutegien arteko mailegua egin.

6.  Bazkideak datu basean sartu, txar­telak inprimatu eta postaz bidali.

7.  Atze­rapenak kontrolatu, bazkideen gutunak inprimatu eta postaz bidali.

8.  Bazkideei beharrezko informazioa eman online katalogoa (OPAC) eta E-liburutegiari buruz.

9.  Ordenagailuak zaindu eta arazoen berri eman udal informatikoari edota Jaurlari­tzako zerbi­tzu teknikoari.

10.  Liburuen eta aldizkarien ale berriei alta eman: erregistratu, zigilua eman, barra kodeak eta txa­platak inprimatu eta jarri.

11.  Hondatutako liburuak konpondu. Liburuak forratu.

12.  Bilaketak egin Absysnet programa informatikoan, aleen eta bazkideen egoera jakiteko eta estatistikak bete ahal izateko.

13.  Fun­tsen xahuketan lagundu eta proposamenak egin.

14.  Fun­tsen erosketan lagundu eta proposamenak egin.

15.  Fun­tsen katalogazio eta sailkapenean lagundu okerrak detektatu eta zuzen­tzeko.

16.  Irakurzaletasuna bul­tza­tzen lagundu.

Titulazioa:

Goi-mailako batxi­lergoko titulua, Bigarren mailako lanbide-heziketako titulua edo indarrean dagoen legediak pareko­tzat har­tzen duen beste edozein titulu eduki beharko da, edo titulua lor­tzeko eskubideak ordainduta.

Hizkuntza eskakizuna:

Euskarako Hizkun­tza eskakizunari dagokionez derrigorrezko izaeraz 3. maila izan behar du.

Onartzea
Aurrez aurrekoa:

Eskaerak Oiar­tzungo Udale­txeko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira, behar bezala beteta, 20 egun naturaleko epean, deialdiaren oinarrien aipamena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera. (Argitaratze data: 2017/04/04)

 

Deialdia
Oinarriak:
Gaiak:

GAITEGI OROKORRA

1. Estatuaren lurralde-antolaketa. Autonomia Erkidegoak.

2. Euskal Herriko Autonomia Estatutua: abenduaren 18ko, 3/1979 Lege Organikoa. Atariko Titulua. Euskal Erkidego Autonomoaren Eskumenak.

3. Euskal Herriko Autonomi Estatutua. Euskal Herriaren aginte- ahalmenak.

4. Lurralde Historikoen Legea, azaroaren 25eko 27/83 Legea.

5. Euskal Fun­tzio Publikoaren Legea: Fun­tzionario izaera lor­tzea eta gal­tzea. Eskubideak eta eginkizunak.

6. Udal- organoak: Alkatea, Alkateordea, Udalba­tza eta Gobernu Batzor­dea.

7. Udalerria: Definizioa eta osagarriak. Udalerriak sor­tzea eta desegitea eta udalerriaren mugak alda­tzea. Udalerriaren populazioa. Biztanle-errolda. Udalaren aginte-ahalmenak.

8. Egin­tza administratiboa. Kon­tzep­tua eta motak. Betebeharrak. Egin­tza administratiboen eraginkortasuna. Erabaki ­tzeko obligazioa eta ustezko egin­tzak.

II ERANSKINA

GAI ESPEZIFIKOAK

1. Liburutegi publikoa: Definizioa eta helburuak. Unescoren manifestua.

2. Liburutegiko langileak eta beraien eginkizunak. Talde-lana.

3. Liburutegi publikoaren zerbi­tzuak.

4. Mailegu zerbi­tzua ELS-n: maileguak, erreserbak eta mailegu eskaerak.

5. Liburutegien arteko mailegua.

6. Erakunde nazionalak eta nazioartekoak liburutegien arloan: UNESCO, IFLA, FID, IBBY.

7. Liburutegi nazionalak. Lege Gordailua.

8. Euskarri ezberdinetako dokumentu eta materialak jaso eta ondo gorde­tzea.

9. Hemeroteka.

10. Mediateka. Kon­tzep­tua eta historia.

11. Bilduma osatu eta manten­tzea. Xahuketa.

12. Herriko bilduma: nola osatu, antolatu eta hedatu.

13. Haurren saila. Ezaugarriak eta antolaketa.

14. Katalogazioa. Deskribapen bibliografikoa. ISBD arauak.

15. Liburutegiko katalogoak. Definizioa, fun­tzioak eta ezaugarriak. OPAC.

16. Liburutegi publikoetako sailkapen sistema nagusiak. CDUa.

17. Informazio bibliografikoa truka­tzeko formatuak. MARC formatua.

18. Liburutegietako arkitektura eta ekipamenduak.

19. Liburutegi-sarearen egitura eta antolaketa. SBE.

20. Liburutegien arteko lankide­tza. Katalogo kolektiboak.

21. Liburutegiak eta informazioaren teknologia berriak. Bibliotekariaren desafioak.

22. Jabe­tza intelektualaren eskubidea eta liburutegi publikoa.

23. Liburutegi digitalak. E-liburutegiaren erabilera.

24. Liburutegi publikoaren dinamizazioa.

25. Erabil­tzaileak: arreta, orientazioa eta Prestakun­tza. OPACaren erabilera.

26. Erabil­tzailearenganako arreta. Komunikazioa. Kexa eta erreklamazioen kudeaketa.

27. Marketinga eta liburutegiko zerbi­tzuen ebaluazioa.

28. Liburutegia sare sozialetan: informazioa eta dinamizazioa.

29. Haur eta gazteen saila. Zerbi­tzuak eta ezaugarriak.

30. Euskal Herriko liburutegien Historia.

31. Liburutegien Historia. Euskal Herriko liburutegien Historia.

32. Liburuaren Historia Euskal Herrian.

33. Haur eta gazteen­tzako liburuak. Ilustrazioa.

34. Haur eta gazteen­tzako literatura euskaraz.

35. Europako eleberria XIX. mendetik gaur egun arte. Egile eta idazlan nagusiak.

36. Amerikako eleberria XX. mendetik gaur egun arte. Egile eta idazlan nagusiak.

37. Euskal Literatura XX. eta XXI. mendeetan. Egile eta idazlan nagusiak.

38. Zinema amerikarra. Zuzendari eta film nagusiak.

39. Zinema europarra. Zuzendari eta film nagusiak.

40. Zinemaren Historia. Zinemaren Historia Euskal Herrian. Zuzendari eta film nagusiak.

Lege oharra © 2009 · Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Euskadi, auzolana