Joan edukira

Administrazio-zuzenbidea

 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena (es-eu PDF, 2 MB)
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena (es-eu PDF, 1 MB)
 • 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena. [(es-eu PDF, 455 KB)]
 • 7/1985 Legea, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena. [es-eu (PDF, 588 KB)]
 • 2/2000 Legegintzako Errege Dekretua. Herri Administrazioen Kontratuen Legeari buruzko testu bategina. [es-eu pdf 1079KB ]
 • 30/2007 Legea, Sektore Publikoko Kontratuena. [es-eu (PDF, 2 MB)]
 • 7/2007 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuarena. [es-eu pdf 536KB ]
 • 29/1998 Legea, uztailaren 13koa, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duena [es-eu pdf 545KB (PDF) ]
 • 11/2007 Legea, ekainaren 22koa, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoa [es-eu pdf 217 Kb]
 • 22/1988 Legea, Kostaldeei buruzkoa [ es-eu pdf 340 KB ]
 • 1471/1989 Errege Dekretua, Kostaldeei buruzko Legea Garatu eta Betearazteko Erregelamendu Orokorra onestekoa [es-eu pdf 505 KB]
 • 48/2003 Legea, Interes Orokorreko Portuen Araubide Ekonomikoari eta Zerbitzuak Emateari buruzkoa. [es-eu pdf 969 KB]
 • 27/1992 Legea, Estatuko Portuei eta Merkataritzako Marinari buruzkoa. [es-eu pdf 526 KB]
 • 2/2008 Legegintzako Errege Dekretua, lurzoruari buruzko legearen testu bategina onesten duena. [es-eu pdf 306 KB]
 • 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duena [es-eu pdf 2048 KB]
 • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora [es-eu PDF 6 MB) ]

Euskadi, auzolana