Joan edukira

Kontabilitateko administraria

2021/11/16 - 2021/12/15
Inprimatu
Urretxu
Gipuzkoa
Laburpena
Nork eskaintzen du?:
Urretxuko Udala
Lehiaketa:
Kontabilitateko administraria
Lanpostua:
Administraria
Plaza-kopurua:
1
Mota:
Funtzionarioa
Kontratu-mota:
Funtzionarioa
Taldea:
C1
Eginkizunak eta atazak:

Lanpostuaren egitekoa kontabilitateko administrari bati dagozkion zereginak betetzea da.               

Lanpostuari dagozkion ardurak.

Aurrekontua:

— Kontu-hartzaileari laguntzea udal-aurrekontuaren espedientearen zirriborroa eta dokumentuak egiten, bai eta kreditua aldatzeko espedienteei dagozkien lanak egitea ere, etab.              

— Kontu-hartzaileari laguntzea, hala eskatzen zaionean, aurrekontua eta haren aldaketak SIGEn sartzen.      

— Kontu-hartzaileari laguntzea aurrekontu-likidazioa eta kontu orokorra egiten, bai eta erakunde eskudunei beharrezko dokumentuak bidaltzen ere.

Kontabilitatea:

— Aldizka, kontu-hartzaileari eta udal-arduradunei beren arloetako kontabilitatearen eta aurrekontu-garapenaren egoeraren berri ematea, emandako zerrendetan oinarrituta.

— Pantailan jardutea diru-sarreren eta gastuen kontabilitate-erregistroak eta nominak egiteko, eta legeriak ezarritako kontabilitate-liburuak eramatea.

— Diru-sarreren eta gastuen aginduak egitea, honako hauek egiaztatu ondoren: hartutakoak, akordioak, fakturak eta gastuak onartzeko dekretuak, erosketa-txartelak, fakturak, etab.

— Fakturak izapidetu eta kontabilizatzea: erregistratzea, datuak eta zenbatekoak egiaztatzea, sailetara bidaltzea, fakturen zerrenda egitea, etab.             

— Kontu-hartzailearekin lankidetzan aritzea erregularizazio- eta itxiera-idazpenak erregistratzeko, aplikatzeko dauden saldoak arazteko, aurrekontuz kanpoko zordunen eta hartzekodunen saldoak egiaztatzeko, eta abar.

— BEZaren aitorpenak egitea hiru hilean behin eta urtean behin, hirugarrenekin egindako eragiketen urteko aitorpena, etab.

— Kontu-hartzailearen jarraibideei jarraituz, ondare-kontabilitatean kontuen arteko mugimenduak kontabilizatzea.        

— Kontu-hartzaileari laguntzea kontratu txikiak kontabilizatzeko egin beharreko izapideetan.

— Kobrantzak eta ordainketak egitea, kontrolatzea eta horien jarraipena egitea.

— Jasotako abal, fidantza eta gordailuen jarraipena eta kontrola.

— Banku-saldoen kontabilizazioa eta jarraipena.

Beste funtzio batzuk:

— Kontu-hartzailearekin lankidetzan aritzea urteko kontabilitate-auditoretza eta barne-kontroleko auditoretza egiteko eta horren jarraipena egiteko.

— Dagokion sailarekin lankidetzan jasotako diru-laguntzen jarraipena eta justifikazioa.

— Kontu-hartzailearekin koordinatuta, organo eskudunek eskatutako espedienteak betetzea eta horien jarraipena egitea; bereziki, GFAren Gunea aplikazioan eskatutakoak.       

— Udalaren espediente elektronikoen barruan egin beharreko izapideak betetzea eta horien jarraipena egitea.

— Arloko espedienteen Kudeaketan eta izapidetzean laguntzea, horiek osatu behar dituzten dokumentu, irizpen, dekretu eta gainerako eginbideak gehituz eta horien administrazio-eskumeneko gaiak izapidetuz.

— Idazkiak idaztea, mekanografiatzea eta agintzen zaizkion dokumentu mota guztiak fotokopiatzea.

— Arloko Kudeaketa-artxiboa eguneratuta edukitzea, aurrez aipatutako antolaketaren arabera.

— Telefono bidezko arreta eta jendearentzako arreta.

— Herritarrei arreta, informazioa eta orientazioa ematea beren zereginei dagozkien gaietan.

— Arloa hobetzen sustatzea eta laguntzea, hobekuntza hori lortzen lagunduko duten ekintza eta aldaketa guztiak proposatuz.

— Lana antolatzea, ezarritako helburuak betetzen direla bermatzeko.

— Arloari atxikitako gainerako langileei laguntzea zeregin-pilaketan, absentzian edo gaixotasunean.

— Lankideei aholkuak eta laguntza ematea ezagutza eta/edo esperientzia handiagoa duten zereginetan.          

— Deskribatutakoez gain, beste zeregin batzuk egitea, bere lanbide-gaitasun eta -gaitasunekin bat etorriz, helburuak eta legez ezartzen zaizkionak lortzeko agintzen zaizkionak.               

Titulazioa:

 Batxilergo edo Teknikari Titulua izatea edo hori lortzeko eskubideak ordainduta izatea.

Hizkuntza eskakizuna:

  Euskararen 3. hizkuntza-eskakizuna edo baliokidea.

Beste baldintza batzuk:

a)    Espainiako edo Europar Batasuneko beste edozein estatutako nazionalitatea izatea, edo Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunen arabera langileen zirkulazio askea aplikatu behar zaion estaturen bateko nazionalitatea izatea.             

Espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako nazionalitatea dutenen ezkontideak ere parte hartu ahal izango du, baldin eta zuzenbidez bananduta ez badaude, eta haien ondorengoak eta ezkontidearen ondorengoak, zuzenbidez bananduta ez badaude, eta hogeita bat urtetik beherakoak edo adin horretatik gorakoak badira. Hori guztia, 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena, urriaren 30eko 5/2005 Legegintzako Errege Dekretuak onartua.

b)    Hamasei (16) urte beteta izatea eta, hala badagokio, nahitaezko erretiroa hartzeko gehieneko adina ez gainditzea.

c)    Zereginak betetzeko gaitasun funtzionala izatea, eta hori dagokion unean egiaztatuko da, dagokion azterketa medikuaren bidez.

d)    Diziplina-espediente bidez edozein administrazio publikotako edo autonomia-erkidegoetako konstituzio- edo estatutu-organotako zerbitzutik bereizita ez egotea, eta ebazpen judizial bidez enplegu edo kargu publikoetarako desgaikuntza absolutu edo berezirik ez izatea, funtzionario-kidegoan sartzeko, edo lan-kontratuko langileen kasuan betetzen zituzten funtzioen antzekoak betetzeko, baldin eta desgaituta edo desgaituta badaude. Beste estatu bateko herritarra izanez gero, desgaituta edo egoera baliokidean ez egotea, eta bere estatuan, baldintza berberetan, enplegu publikorako sarbidea eragozten duen diziplina-zehapenik edo baliokiderik ez izatea.             

e)    Ezintasuneko eta bateraezintasuneko legezko inolako kausatan sartuta ez egotea, Herri Administrazioen Zerbitzuko Langileen Bateraezintasunari buruzko 53/1984 Legean aurreikusitakoaren arabera.

f)    Batxilergo edo Teknikari Titulua izatea edo hori lortzeko eskubideak ordainduta izatea. Atzerriko titulazioen kasuan, homologazioa egiaztatzen duen egiaztagiria eduki beharko da.

g)    Euskararen 3. hizkuntza-eskakizuna edo baliokidea dutela egiaztatzea, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliozkotzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratura egokitzeko indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz.

Oinarri honetan zerrendatutako betekizunak eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean eduki beharko dira, g) atala izan ezik, eta izendapenaren unera arte mantendu beharko dira, praktikaldiaren ondoren.

 

Onartzea
Aurrez aurrekoa:

Eskabideak Urretxuko Udalean aurkeztuko dira, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarritako moduan.

Posta bulegoetan aurkeztutako eskabideak bulegoetan entregatuko dira, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen, gutun-azal irekian, posta funtzionarioak data eta zigilua jar diezazkion. Horrela bakarrik ulertuko da postetxean aurkeztu ziren egunean sartu zirela.

Deialdia
Gaiak:

GAI-ZERRENDA KOMUNA

  1.    1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioa. I. titulua. Oinarrizko eskubide eta betebeharrak. II. Kapitulua: Eskubideak eta askatasunak.

  2.    Euskadiko Autonomia Estatutua, 3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa: atariko titulua. I. titulua. Euskadiren eskumenak.

  3.    7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. II. titulua: udalerria. I. kapitulua: lurraldea eta biztanleria. II. Kapitulua: antolaketa. III. Kapitulua: eskumenak.

  4.    7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. V. titulua: toki-erakundeen xedapen erkideak. I. kapitulua: funtzionamendu-araubidea. V. kapitulua: toki-korporazioetako kideen estatutua.     

  5.    7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. VI. titulua: ondasunak, jarduerak eta zerbitzuak eta kontratazioa. I. kapitulua: ondasunak. II. Kapitulua: jarduerak eta zerbitzuak.

  6.    2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. IV. titulua: udal antolaketa eta funtzionamendua. ordezkarien estatutua. zuzendaritzako langile publiko profesionalak. I. kapitulua: udal-antolaketa eta funtzionamendua. II. Kapitulua: toki-ordezkarien estatutuari buruzko xedapenak.

  7.    39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. II. titulua: administrazio publikoen jarduera. III. titulua: administrazio-egintzak.

  8.    39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. V. titulua: administrazio-bideko egintzen berrikuspena. II. kapitulua: administrazio-errekurtsoak.

  9.    40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena. atariko titulua: xedapen orokorrak, jarduteko printzipioak eta sektore publikoaren funtzionamendua. II. Kapitulua: Administrazio publikoetako organoak. 1. atala: administrazio-organoak; 2. atala: eskumena; 3. atala - 1. azpiatala: funtzionamendua. 4. Atala Abstentzioa eta errekusazioa.

10.    40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena. atariko titulua: xedapen orokorrak, jarduteko printzipioak eta sektore publikoaren funtzionamendua. V. kapitulua: sektore publikoaren funtzionamendu elektronikoa. III. titulua: administrazioen arteko harremanak. IV. Kapitulua: Administrazioen arteko harreman elektronikoak.

11.    3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa. II. Titulua: datuak babesteko printzipioak.

12.    Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. Atariko titulua. 3. artikulua: printzipio orokorrak.

13.    19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa. Atariko titulua. I. titulua: jarduera publikoaren gardentasuna. I. kapitulua: aplikazio-eremu subjektiboa.

14.    6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa. III. titulua: euskal administrazio publikoetako funtzionarioak. VI. kapitulua: funtzionarioen eskubideak eta betebeharrak.

15.    9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena. II. Kapitulua: sektore publikoko kontratuak.

GAI-ZERRENDA ESPEZIFIKOA

  1.    11/1989 Foru Araua, uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituena. II. titulua: udalerriak. I. kapitulua: baliabideen zerrenda. II. Kapitulua: zuzenbide pribatuko diru-sarrerak.

  2.    11/1989 Foru Araua, uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituena. II. titulua: udalerriak. III. Kapitulua: zerga propioak.

  3.    11/1989 Foru Araua, uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituena. II. titulua: udalerriak. VI. kapitulua: prezio publikoak.

  4.    12/1989 Foru Araua, uztailaren 5ekoa, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzkoa.

  5.    1/1993 Foru Dekretua, apirilaren 20koa, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Testu Bategina onartzen duena.   

  6.    14/1989 Foru Araua, uztailaren 5ekoa, Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zergari buruzkoa.

  7.    15/1989 Foru Araua, uztailaren 5ekoa, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari buruzkoa.

  8.    16/1989 Foru Araua, uztailaren 5ekoa, Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergari buruzkoa.

  9.    2/2005 Foru Araua, martxoaren 8koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa. II. titulua. zergak. I. kapitulua. xedapen orokorrak. 1. Atala. Zergen kontzeptua, helburuak eta motak.

10.    2/2005 Foru Araua, martxoaren 8koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa. II. titulua. zergak. I. kapitulua. xedapen orokorrak. 3. Atala. Zerga-betebeharrak. 4. Atala. Zerga-administrazioaren betebeharrak. 5. Atala. Zergapekoen eskubideak eta bermeak. 

11.    2/2005 Foru Araua, martxoaren 8koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa. II. titulua. Zergak. II. kapitulua. zergapekoak.

12.    2/2005 Foru Araua, martxoaren 8koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa. II. titulua. Zergak. III. kapitulua. Zerga-betebehar nagusia eta konturako ordainketak egiteko betebeharra kuantifikatzeko elementuak.       

13.    2/2005 Foru Araua, martxoaren 8koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa. II. titulua. Zergak. IV. kapitulua. Zerga-zorra.

14.    38/2006 Foru Dekretua, abuztuaren 2koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-bilketako Erregelamendua onartzen duena. 1. titulua: xedapen orokorra. II. kapitulua: diru-bilketaren kudeaketaren diru-sarrerak. 1. Atala. Diru-bilketaren Kudeaketaren diru-sarrerak borondatezko aldian eta betearazpen-aldian. 2. Atala. Aldizkako epemuga eta jakinarazpen kolektiboa duten zorren bilketa.

15.    38/2006 Foru Dekretua, abuztuaren 2koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-bilketako Erregelamendua onartzen duena. II. titulua: zorra. I. kapitulua. Zorra iraungitzea. 2. Atala. Geroratzea eta zatikatzea. 3. Atala. Konpentsazioa. 5. Atala. Kaudimengabeziagatiko behin-behineko baja.

16.    38/2006 Foru Dekretua, abuztuaren 2koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-bilketako Erregelamendua onartzen duena. III. titulua borondatezko eta betearazpen-aldiko diru-bilketa. I. kapitulua: xedapen orokorrak. II. kapitulua: premiamendu-prozedura. (Hasiera; Garapena; Enbargatutako ondasunak besterentzea; Kostak; Amaitzea).

17.    21/2003 Foru Araua, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. I. titulua: aurrekontu orokorrak. I. kapitulua: definizioa, indarraldia eta aurrekontu-printzipioak.

18.    21/2003 Foru Araua, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. I. titulua: aurrekontu orokorrak. II. kapitulua. aurrekontu orokorren edukia.

19.    21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. I. titulua: aurrekontu orokorrak. III. Kapitulua: aurrekontu orokorren egitura.

20.    21/2003 Foru Araua, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. I. Titulua: aurrekontu orokorrak. V. kapitulua. Aurrekontu-kredituen araubide orokorra eta aldaketen araubidea.            

21.    21/2003 Foru Araua, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. I. titulua: aurrekontu orokorrak. VI. kapitulua. aurrekontuen egikaritzea.

22.    38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa.

23.    102/1992 Foru Dekretua, abenduaren 29koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga-araudia Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legera egokitzen duena.

24.    Urtarrilaren 11ko 2/1990 Foru Araua, Tasa eta Prezio Publikoei buruzkoa.

25.    86/2015 Foru Dekretua, abenduaren 15ekoa, Gipuzkoako toki-erakundeen kontabilitatea arautzeko esparrua onartzen duena.

(*)  Aipatutako araudietan aldaketak egiten direnean, beti hartuko dira kontuan arlo bakoitzean indarrean dauden testuak (eskabideak aurkezteko epea amaitzen den eguna).     

Euskadi, auzolana