Joan edukira

Obra Brigadako langilea

2021/05/18 - 2021/06/06
Inprimatu
Iurreta
Bizkaia
Laburpena
Nork eskaintzen du?:
Iurretako Udala
Lehiaketa:
Obra Brigadako langilea
Lanpostua:
Obra Brigadako langilea
Plaza-kopurua:
1
Mota:
Funtzionarioa
Kontratu-mota:
Funtzionarioa
Eginkizunak eta atazak:

— Udalaren instalazioak (Udala, ikastetxeak, kultur etxeak eta kiroldegiak...) mantendu eta konpontzea.

— Igeltserotza, iturgintza, pintura, soldadura, elektrizitatea, zurgintza, garbiketa, lorezaintza eta espazio publikoen, hiri altzarien, hiri instalazioen eta seinaleen (zangak ireki eta ixtea, zuloak konpontzea, inausketa bereziak...) lan osagarriak egitea.

— Bide seinaleak (seinaleak, mugarriak...) eta hiri altzariak (bankuak, zutoinak, farolak, iturriak, paperontziak...) konpondu, mantendu eta instalatzea.

— Ekitaldietan, inaugurazioetan eta udal-ekitaldietan egitea eta horietan laguntzea (materialak, altzariak, tresnak eta abar garraiatu, kargatu eta deskargatu).

— Azpiegitura beharrei laguntza ematea, agertokiak, hesiak, seinaleak, oholtzak... muntatuz eta desmuntatuz, ekitaldi eta ekitaldi publikoetarako, eta, oro har, udal ekitaldi eta festak prestatzen laguntzea eta lan osagarriak egitea.

— Bere lanbide kategoriaren barnean egin beharreko lanak, kultur, kirol eta jai programazioko jarduerei dagokienez.

— Udal ibilgailuak gidatzea, obretako makineria eta ibilgailuak erabiltzea (Dumperra, atzerakako hondeamakina, sasiak garbitzeko makina, soldatzailea eta antzekoak).

— Baliabide materialen, ibilgailuen, ekipo eta erreminten eta udal lantaldearen ardurapean dauden gainerako elementuen oinarrizko mantentze-lanez arduratzea.

— Espazio publikoak eta hiri altzariak egoera onean daudela ikuskatzea, baita udal higiezinen egoera ere, eta kontrol lanetan antzemandako edozein gorabehera edo arazo jakinaraztea.

— Fatxadak garbitzea, pintadak eta kartelak kenduz. Halaber, eremu publikoa egokitzeko beste lan batzuk egitea, hala nola, belar-sastrakak garbitzea, pankartak kentzea eta egoera txarrean dauden elementuak berritzea edo konpontzea, bai eremu publikoan bai udal bulegoetan.

— Ohiko lanalditik kanpoko matxurak konpontzea, hala eskatzen zaionean. Halaber, ohiko lanalditik kanpo lan egiteko eskatu ahal izango zaio, jaiegunetan edo beste edozein inguruabar berezitan.

— Ohiz kanpoko egoeretan egin beharreko lanak egitea: elurteak, izozteak, ekaitzak, uholdeak, suteak...

— Noizbehinka eta ordutegi malgutasunari dagokionez, ezarritako lan-programa betetzeak dakartzan eskakizunetara eta zerbitzuaren beharrak, goragoko arduradunak baloratuak, betetzea.

— Udal azpiegitura, bulego eta ekipamenduetan antzemandako akats, matxura eta kalteen berri ematea arduradunei.

— Egoera zailetan edo kausa larrietan jardutea, hala nola uholdeetan, euriteetan, elurretan..., goi-kargudunek gainbegiratuta.

— Udal sarearen mantentze lanak egitea, bai ur zikinekoak bai eurikoak (libratzea, garbitzea...).

— Eremu publikoak garbitzea, bereziki legez kanpo botatako hondakinak.

— Sailaren hobekuntza sustatu eta horretan laguntzea, eta hobekuntza horretarako behar diren ekintza eta aldaketak proposatzea.

— Sailari atxikitako gainerako langileekin elkarlanean aritzea, lanak pilatzen direnean, kanpoan edo gaixo daudenetan.

— Lanpostuarekin eta bere kategoriarekin zerikusia duten arloetan agintzen ahal den beste edozein eginkizun.

— Obra eta zerbitzuen kontrolatzaileak, udal aparejadoreak edo bulego teknikoko zinegotzi arduradunak lanpostuarekin zerikusia duen beste edozein eginkizun.

Titulazioa:

Eskola ziurtagiria izatea. Atzerriko titulazioen kasuan, homologazioaren egiaztagiria eduki beharko da.

Hizkuntza eskakizuna:

— Hizkuntza-eskakizuna: 2.

— Derrigortasun-data: 2020ko maiatzaren 27.

Beste baldintza batzuk:

a) Espainiako nazionalitatea edo Europar Batasuneko beste edozein estatutakoa izatea, edo Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunen arabera langileen joan-etorri askea aplikagarri zaion estaturen bateko nazionalitatea izatea.

Era berean, espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako nazionalen ezkontideak ere parte hartu ahal izango du, baldin eta zuzenbidez bananduta ez badaude, eta beren ondorengoek eta beren ezkontideenek, baldin eta zuzenbidez bananduta ez badaude, eta hogeita bat urtetik beherakoak edo adin horretatik gorakoak badira, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu Bateginaren 57. artikuluan xedatutakoaren arabera.

b) 16 urte beteta izatea eta, hala badagokio, nahitaezko erretirorako gehieneko adina ez gainditzea.

c) Eskola ziurtagiria izatea. Atzerriko titulazioen kasuan, homologazioaren egiaztagiria eduki beharko da.

d) B gidabaimena izatea.

e) 2. hizkuntz eskakizuna egiaztatzea.

f) Eginkizunak betetzeko gaitasun funtzionala izatea. Baldintza hori bere garaian egiaztatu beharko da, hautaprobak eta osasun azterketa gaindituz, Udalak horretarako ezarritako zerbitzuetan.

g) Diziplina-espediente bidez inongo administrazio publikoren zerbitzutik edo autonomia erkidegoetako konstituzio- edo estatutu-organoetatik bereizia ez izatea, eta ebazpen judizialaren bidez enplegu edo kargu publikoetarako erabateko desgaikuntza edo desgaikuntza berezia ez izatea, funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko, edo lan-kontratuko langileen kasuan betetzen zituzten eginkizunen antzekoak betetzeko, baldin eta langileak banandu edo desgaitu egin badira. Beste estatu bateko herritarra izanez gero, desgaitua edo antzeko egoeran ez egotea, eta bere estatuan enplegu publikora iristea eragozten dion diziplina-zehapenik, zehapen penalik edo antzekorik ez izatea.

Onartzea
Elektronikoa:

Iurretako Udalaren Egoitza Elektronikoaren erregistro elektronikoaren bidez (www.iurreta.eus ), bertan dagoen berariazko tramitearen bidez.

Aurrez aurrekoa:

a) Iurretako Udalaren erregistroan, Herritarren Arreta Zerbitzuaren instalazioetan, Iurretako Bidebarrieta kaleko 5ean, 48215 posta kodean.

b) Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako edozein lekutan.

Deialdia
Gaiak:

GAI KOMUNAK

1. gaia: EK. Eskubide eta askatasun publikoak (14. artikulutik 38.era).

2. gaia: Estatuaren antolaketa. Estatu espainiarra, estatu konposatua. Autonomien Estatua.

3. gaia: Euskal Autonomia Estatutua. 24, 25, 26, 27, 29, 30 eta 33. artikuluak.

4. gaia: Udalaren antolaketa. 1. Konstituzioaren 140. artikulua. 2. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 19. eta 20. artikuluak. Udalerria: alkatea, osoko bilkura, gobernu batzordea, informazio batzordeak.

5. gaia: Administrazio prozedura: alkatetzaren ebazpenak, osoko bilkuraren erabakiak, jakinarazpena, argitalpena.

6. gaia: Toki Ogasuna. Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duena. 2. eta 56. artikuluak.

7. gaia. 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorrari buruzkoa. 1., 2., 3. eta 51. artikuluak.

8. gaia: Laneko segurtasun eta higieneko oinarrizko arauak. Segurtasun neurriak. Babes indibidual eta kolektiboko elementuak. Lan parteak. Produktu toxikoak edo arriskutsuak.

9. gaia: Posta elektronikoaren erabiltzaile mailako oinarrizko ezagutzak eta testuen tratamendua.

10. gaia: Iurretako udalerria. Udalerriaren ezaugarri geografikoak. Udalerriaren mapa. Udal eraikinak.

GAI ESPEZIFIKOAK

11. gaia. Hiri altzariak. Hiri altzari mota eta konponketa ohikoenak.

12. gaia: Elementu mugikorrak eremu publikoan jarri eta muntatzea: tarimak, agertokiak, tribunak, karteldegiak, seinaleak, etab.

13. gaia: Lorezaintza. Lorezaintzako makineria eta erremintak. Inausketak eta sasiak garbitzea.

14. gaia: Pinturak. Oinarrizko kontzeptuak, tipologiak, obran jartzea eta pinturako tresnak.

15. gaia: Zurezko arotzeria. Zurgintzan erabili beharreko makineria eta erremintak.

16. gaia: Igeltserotza. Trenkada eta hormen oinarrizko tipologiak. Eraikuntza.

17. gaia: Igeltserotza. Hormigoiak eta morteroak. Osaera, oinarrizko tipologiak, obran jartzea.

18. gaia: Igeltserotza. Estaldura bertikalak eta horizontalak. Zarpeatu eta luzituak, baldosak eta galtzadarriak jartzea.

19. gaia: Eraikuntzako materialak. Igeltserotza-lanetarako erabiltzen diren erremintak.

20. gaia: Soldadura, motak, erabili beharreko materialak eta teknikak ezagutzea.

Euskadi, auzolana