Joan edukira

Azken zenbakia

RVOP 21.ZKIA

ABENDUA 2021

AZTERLANAK

Los procesos de estabilización de empleo temporal en el Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo

Egileak: ROQUETA BUJ, Remedios.

LABURPENA: Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko uztailaren 6ko 14/2021 Errege Lege Dekretuak, 2. artikuluan, aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesu berriak aurreikusten ditu, administrazio publikoetan dagoen gehiegizko behin-behinekotasunari aurre egiteko eta Europar Batasunak gure herrialdeari ildo horretan emandako jarraibideak betetzeko. Artikulu honetan, aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesu horiei aplikatu beharreko araubide juridikoa aztertzen da, eta, bereziki, aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuetan sartuta dauden bitarteko funtzionarioen edo aldi baterako lan-kontratuko langileen alde aitortzen den konpentsazio ekonomikoa, baldin eta, halakotzat jardunean egonik eta egonkortzeko hautaketa-prozesuan parte hartu ondoren, Administrazioarekin zuen harremana amaituta ikusten badu hautaketa-prozesua ez gainditzeagatik, hautapen-probak aukerakoak edo nahitaezkoak izateagatik, aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuengatik, balorazio-notengatik eta balorazio-sistemengatik.

GAKO-HITZAK: administrazio publikoak, aldi baterako kontratuak, aldi baterako enpleguaren kontsolidazioa, bitarteko funtzionarioak, aldi baterako egonkortzeko prozesuak.

El abuso en el nombramiento de personal funcionario interino y su estabilización en la administración. Propuestas para un debate

Egilea: CANTERO MARTÍNEZ, Josefa.

LABURPENA:Azterlan honek ideia batzuk eman nahi ditu, lasaiago eztabaidatu daitezen bitarteko funtzionarioen izendapenean izandako gehiegikeria eta hori saihesteko eta, hala badagokio, zehatzeko neurriak. Azterketa oso egokia da une honetan, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko uztailaren 6ko 14/2021 Errege Lege Dekretutik datorren lege-proiektu bat izapidetzen ari baitira Gorteetan. Legebiltzarreko talde batzuek berariaz eskatu dute tartean dauden bitarteko funtzionarioak karrerako funtzionario bihurtzea automatikoki, edo «iraungi» beharreko enplegatu publiko finkoaren kategoria berri bat sortzea. Beste batzuek lehiaketa baten bidez edo oposizio-lehiaketa baten bidez zuzenean egonkortzea proposatu dute, oposizio-faseko ariketak baztertzaileak izan gabe.Azterketa horretan, bereziki arlo publikoan oinarritutako ikuspegi batetik abiatzen da, eta azpimarratzen du beharrezkoa dela bitartekoa babesteko azkenean hartzen diren konponbideek enplegatzailearen izaera publiko berezia, enplegu publikoa lortzeko printzipio konstituzionalak eta administrazio publikoen antolaketa- eta plangintza-ahalak errespetatzea.

GAKO-HITZAK: behin-behinekotasuna, bitarteko funtzionarioa, 1999/70 Zuzentaraua, gehiegizko izendapena, kalte-ordaina.

BERRIKUNTZA ETA JARDUNBIDE EGOKIAK

Del Papel a la interoperabilidad a través de los proyectos tractores del cambio. Buenas prácticas del ayuntamiento de Leioa 2015-2020 (Bizkaia)

Egilea: SARRIA GUTIERREZ, Eider; CAMARÓN PACHECO, Chiara.

LABURPENA: 2015. urteaz geroztik, Leioako Udalak abiarazi eta garatu du Leioa Zugandik Hurbil proiektua, herritarrak kudeaketa publikoaren erdigunean jartzea helburu nagusitzat jotzen duen aldaketaren eragilea dena. Prozesuak erronka eta aukera ugari ekarri ditu, eta horiek erabateko aldaketa eragin dute administrazio honetan, bere izaeran, egoeran eta zerbitzu publikoen alde lan egiteko moduan. Eraldaketa eta hobekuntza prozesu horren oinarriak, erakunde honetan sakon sartu direnak, besteak beste, honako hauek izan dira: zerbitzu publikorako bokazioa, eraginkortasuna, efizientzia, sinplifikazioa, proaktibitatea, talde-lana, elkarrekiko laguntza, lankidetza, konpromisoa, konfiantza, berrikuntza eta etengabeko hobekuntzabilaketa. Artikulu honen bidez, prozesua eragin zuten arrazoiak identifikatzen saiatgara, baita prozesu horretan zehar sortu diren helburu, oztopo eta aukerak ere, eta, aldi berean, orain arte egindako urratsak garatu ditugu.

GAKO-HITZAK: Berrikuntza, eraldaketa, herritarrak, kultura-aldaketa, sinplifikazioa.

AZTERKETA ETA EZTABAIDA JURIDIKOA

Incorporación al marco normativo del Nuevo Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021 y su impacto en el procedimiento administrativo

Egilea: RAMOS RAMOS, Ana.

LABURPENA:2021eko apirilaren 2a, zalantzarik gabe, funtsezko data da sektore publikoaren funtzionamendurako;izan ere, 39/2015 Legearen azken xedapenaren zazpigarrenarekin bat etorriz, martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretua indarrean sartu zen; horren bidez onartu zen Sektore Publikoa bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta funtzionatzeko Erregelamendua, bai Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, bai Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea garatzen dituena.  Artikulu honek aztertzen du indarreko araudia administrazio-araubide juridikoan nola txertatu den eta zein diren administrazio-prozeduran kontuan hartu beharreko 203/2021 Errege Dekretuaren puntu nagusiak. Zalantzarik gabe, datozen urteetako administrazio ereduaren behin betiko aldaketa ekarriko du horrek.

GAKO-HITZAK: administrazio ekintza automatizatua, administrazio elektronikoa, elkarreragingarritasuna, fitxategi elektronikoa, jakinarazpen elektronikoa.

KRONIKA

La Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. Ejes esenciales y principales novedades.

Egilea: ALFONSO JARQUE, David.

LABURPENA: Artikulu honetan Valentziako Funtzio Publikoari buruzko 4/2021 Legearen (apirilaren 16koa, Generalitatearena) funtsezko ardatzak eta berrikuntza nagusiak azaltzen dira. Horretarako, Valentziako funtzio publikoaren egoerari buruzko azterketa labur bat egingo dugu. Egoera horrek arau-aldaketa baten beharra eragin zuen, administrazio publiko profesionalago eta eraginkorrago bat ezartzeko helburua betetzeko eta, horrela, herritarrei zerbitzu publiko hobea emateko. Legearen egiturari jarraituz, aurreko legearekin lotutako berrikuntza nagusiak nabarmentzen dira nolabait. Eta amaitzeko, testu osoan txertatzen den genero-ikuspegiari aipamen berezia egiten zaio, azken helburua emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorra lortzea eta sexuagatiko diskriminazio oro saihestea baita.

 GAKO-HITZAK: Berdintasuna funtzio publikoan, enplegu publikoa, enplegu publikorako sarbidea, Funtzio Publikoa, sarbide- eta hornidura-sistemak.

 JURISPRUDENTZIA

CRONICA JURISPRUDENCIAL

Egilea: GALLASTEGUI ARANZABAL, César. Deustuko Unibertsitatea

BIBLIOGRAFIA AUKERATUA

ERREZENTSIOA: Pérez García, F. (dir), Broseta Dupré, B.; Escribá Esteve, A.; Gómez Tello, A.;Lahiguera, L.; Peiró Silla, J.M.; Serrano Martínez,L.; Todolí Signes, A. (2020). Cambios tecnológicos, trabajo y actividad empresarial: el impacto socioeconómico de la economía digital.

Egilea: GIL CARBO, Eduard.

ERREZENTSIOA: Alamillo Domingo. I.; Barrio Andrés, M.; Bustos Pretel,G.; Camarón Pacheco, Ch.; Campos Acuña, C.(dir) ;Castellanos Garijo,M.; Cotino Hueso,L.; De Juan Casero,L. J.; Fondevila Antolín,J.; García Álva,M.C.; Graña Domínguez, S.; Herrero Pombo,C.; López Donaire,B.; Meseguer Yebra, J.; Moreno Bonilla, V.,y Sarria Gutiérrez, E.(2021). Comentarios al Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

Egilea: ARIAS RODRÍGUEZ, Antonio

ERREZENTSIOA: ARARTEKO. (2021). Administración digital y relaciones con la ciudadanía. Su aplicación a las administraciones públicas vascas. Autoría del estudio base, Rafael Jiménez. Ararteko

Egilea: DE MIGUEL HERRÁN, Inmaculada

Novedades bibliográficas

Azken aldaketako data:

Euskadi, auzolana