Joan edukira

Errenta kanpainetan laguntzeko erdi mailako teknikari lanpostuak aldi baterako betetzeko lan poltsa.

2017/11/08 - 2017/11/27
Inprimatu

Gipuzkoa
Laburpena
Nork eskaintzen du?:
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
Lehiaketa:
Errenta kanpainetan laguntzeko erdi mailako teknikari lanpostuak aldi baterako betetzeko lan poltsa.
Lanpostua:
Errenta kanpainetan laguntzeko erdi mailako teknikariA.
Plaza-kopurua:
86
Eginkizunak eta atazak:

Egin beharreko lana: zergadunei laguntza eskaintzea errentako autolikidazioa aurkezteko unean (Gipuzkoako Lurralde Historikoko errenta mekanizatuko bulegoetan) edota telefono bidezko arretan.

Titulazioa:

Ingeniari tekniko, arkitekto tekniko, unibertsitateko diplomatu, arkitekto tekniko, unibertsitateko graduatu edo hirugarren mailako lanbide heziketa titulu ofiziala eta homologatua edota ondorio laboraletarako horien baliokidea dena edukitzea edota eskuratzeko eskubideak ordainduta izatea, bat etorriz 5/2015 Errege Dekretu Legegileak, urriaren 30ekoak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legea onartzekoak, 76. artikuluan eta aldi baterako hirugarren xedapeneko 1 atalean ezarritakoarekin eta 6/1989 Legeak, Euskal Funtzio Publikoarenak,

43. artikuluan ezarritakoarekin. Atzerriko titulazioak izanez gero, haien homologazioaren egiaztagiria izatea.

Hizkuntza eskakizuna:

Hirugarren hizkuntza eskakizuna egiaztatzen duen ziurtagiria edukitzea edo, bestela, 9. oinarrian ezarritakoaren arabera eskuratzea.

Onartzea
Aurrez aurrekoa:

Hautapenean parte hartzeko eskaera-orri arautuak, behar bezala beteta, Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuko foru diputatuari zuzendu behar zaizkio eta ondoko baldintzak bete behar dituzte:

  • Parte hartu nahi duten per tso nek eskaera orriak aurkezteko epea bukatzen den datan, 3. oinarrian eskatzen diren baldintza guztiak bete tzen dituztela adierazi beharko dute eskaera orrian.
  • Aurkezteko epea: deialdiaren iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik hasita 20 egun naturaleko epearen barruan.
Deialdia
Oinarriak:
Gaiak:
  1. 17/2014 Foru Araua, urtarrilaren 17koa, Gipuzkoako lurralde historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa, eta bere xedapen gehigarri eta iragankorrak.
  2. 33/2014 Foru Dekretua, urriaren 14koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duena, eta bere xedapen gehigarri eta iragankorrak.

(*) Izangaiek ezagutu beharreko legeak izango dira indarrean daudenak deialdiaren iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denean.

Abisuak
Berriak:

Euskadi, auzolana