IVAPen jarduna arautzen duen arau-esparrua

marco normativo que regula la actividad del ivap
 • 16/1983 Legea, uztailaren 27koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari buruzkoa.

 • 133/2021 Dekretua, maiatzaren 4koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen egitura eta eginkizunak arautzen dituena.   

 • 48/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta erakunde autonomoetako itzulpen-zerbitzuak zentralizatzeko agindua ematen duena.

 • 30/2008 Dekretua, otsailaren 19koa, EAEko Administrazio Orokorreko eta haren Erakunde Autonomoetako langileen prestakuntza planifikatu eta antolatzeko irizpide orokorrei buruzkoa.

 • 38/2000 Dekretua, otsailaren 29koa, Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala arautzen duena.

 • 80/1986 Dekretua, martxoaren 11koa, Lurralde eta Hiri Antolaketarako Euskal Eskolaren egitura eta funtzionamendu arautzen dituena.

 • 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena.

 • Agindua, 2022ko ekainaren 20koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuarena, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen diru-zenbatekoa ezartzen duena.

 • Agindua, 2017ko martxoaren 8koa, Gobernantza Publikoa eta Autogobernuko sailburuarena, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak prestakuntza jarduerak homologa ditzan bete beharreko eskakizunak eta prozedura arautzeko dena.

 • Agindua 2005eko azaroaren 30ekoa, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena. Agindu honen bidez, batetik, arautzen da Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAPek) Euskal Autonomia Erkidegoko herri-erakundeei eskainiko dien hizkuntza-prestakuntzako zerbitzua, eta, bestetik, ezartzen dira euskara-ikastaroetara doazen udal-langileak ordezkatzeko diru-laguntzen arauak.

 • Agindua 2004ko maiatzaren 25ekoa, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena, euskal administrazio publikoen zerbitzurako langileak hautatzeko epaimahaietan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen ordezkariak izendatzeko eta parte hartzeko prozedura arautzen duena.

 • Agindua 2004ko apirilaren 30ekoa, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko langileen euskalduntzean aplikatuko diren ordu-kredituak ezartzen dituena.

 • Ebazpena 2004ko maiatzaren 28koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, euskal administrazio publikoen zerbitzurako langileak hautatzeko epaimahaietan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen ordezkariak izendatzeko eta parte hartzeko prozedura arautzen duena.