Joan edukira

Gizarte Langile

2021/04/16 - 2021/05/13
Inprimatu
Lekeitio
Bizkaia
Laburpena
Nork eskaintzen du?:
Lekeitioko Udala
Lehiaketa:
Gizarte Langile
Lanpostua:
Gizarte Langile
Plaza-kopurua:
1
Mota:
Funtzionarioa
Kontratu-mota:
Funtzionarioa
Taldea:
A2
Eginkizunak eta atazak:

Lanpostua Lekeitioko Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen burutza da. Burutzari, besteak beste, erantzukizun hauek dagozkio:

— Lekeitioko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen antolaketaren, jarraipenaren eta gainbegiratzearen ardura hartzea.

— Lekeitioko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko udal-langileen kudeaketaz arduratzea.

— Lea-Artibaiko Mankomunitateko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin lankidetzan aritzeaz eta koordinatzeaz arduratzea.

— Lekeitioko Udaleko oinarrizko gizarte-zerbitzuen ordezkari izatea. Honako hauek dagozkio:

— Udalaren gizarte-zerbitzuak kudeatzea eta hauen ordezkaritza espazio publiko eta pribatuetan.

— Herritarrak informatu, baloratu eta orientatzea, haien gizarte-beharren aurrean dituzten eskubideak eta baliabideak ezagut ditzaten.

— Banakako eta / edo familiako esku-hartze programak kudeatzea, krisi edo egoera kronikoetan dauden pertsonei eta / edo familiei laguntzeko eta haien gizarteratzea bultzatzeko, eskaerak jasoz eta diagnostikoa eginez. Lan plana, hitzarmenak, euskarri pertsonalen koordinazioa eta beste eragile batzuekiko koordinazioa.

— Prestazioak kudeatzea, pertsonek beren beharren arabera eskura ditzaten baliabideak. Horretarako, gizarte-larrialdietarako laguntzak eta oinarrizko errentakoak, presako laguntza, gizarteratzea, pentsioak eta laguntza juridikoa tramitatuko dira.

— Adineko pertsonei, pertsona ezinduei eta haien familiei Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua antolatzeaz arduratzea, eskaerak jasoz, egoerak aztertuz eta baloratuz, eta dagokion tramitazioa egitea erakunde eskudunekin.

— Etxez Etxeko Laguntzaileentzako Laguntzen Lan Plana egitea eta ekintza-planaren jarraipena egitea, talde horren lana gainbegiratuz, egutegia antolatuz eta etxeko laguntzaileen koordinazioa eta prestakuntza praktikoa eginez.

— Telelaguntza eta laguntza teknikoa izapidetzea, etxean ezgaitasuna duten pertsonei laguntzeko.

— Egoitzetako pertsonen diru-sarrerak kudeatzen laguntzea, behar diren izapideak egiten eta diru-laguntzak lortzen lagunduz.

— Larrialdiko egoerei erantzutea (emakumea, gaixo mentalak, zaharrak), pertsona behartsuak eta familia zainduz. Koordinazioa, bizilagunekin, udaltzain-goarekin, beharrezkoa bada. Ezarri sare pribatu edo publikoekiko koordinazioa, norberarenak edo beste erakunde batzuenak, eta gero jarraipena egitea.

— Udaleko teknikariekin eta / edo politikariekin barne-bileretan parte hartzea, beharrak eta jarduera-proiektuak aztertzeko.

— Hainbat memoria eta txosten egitea.

— Goragoko batek agintzen dion guztia egitea, bere eskumenen barruan.

— Etxeko laguntzaileen gaineko erantzukizuna.

Titulazioa:

Unibertsitateko gradu-titulua edo Gizarte Laneko diplomatura izatea.

Hizkuntza eskakizuna:

Euskarazko 3. hizkuntza-eskakizunari dagokion titulua edo baliokidea izatea.

Beste baldintza batzuk:

a) Unibertsitateko gradu-titulua edo Gizarte Laneko diplomatura izatea.

b) Euskarazko 3. hizkuntza-eskakizunari dagokion titulua edo baliokidea izatea.

c) Europar Batasuneko estatu kideren bateko nazionalitatea izatea, edo Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko itunen arabera langileen joan-etorri askea aplikagarri zaion estaturen bateko nazionalitatea izatea.

Europar Batasuneko estatuetako nazionalen ezkontideak ere parte hartu ahal izango du, baldin eta zuzenbidez bananduta ez badago, bai eta haien ondorengoek eta ezkontidearen ondo-rengoek ere, baldin eta bi ezkontideak zuzenbidez bananduta ez badaude, hogeita bat (21) urtetik beherako ondorengoak badira edo adin horretatik gorakoak badira eta beren kontura bizi badira.

d) 18 urte beteta izatea eta nahitaezko erretiro-adina ez izatea.

e) Eginkizunak behar bezala betetzea eragotziko dion gaixotasun edo ezgaitasun fisiko edo psikikorik ez izatea.

f) Estatuko, Autonomia Erkidegoko edo Tokiko Administrazioko diziplina-espediente bidez bereizita ez egotea.

g) Sexu-delitugileen Erregistro Nagusiaren ziurtagiri negatiboa izatea, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko 1/1996 Lege Organikoaren 13.5 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Onartzea
Aurrez aurrekoa:

Lekeitioko Udaleko alkateari zuzenduta, Gamarra kaleko 1ean (Lekeitio) dagoen Udalaren Erregistroan, 9:00etatik 14:00etara, eskari-orria eredu ofizialean.

Deialdia
Gaiak:

I. ZATIA

Zati orokorra

1. gaia: Espainiako 1978ko Konstituzioa. Printzipio orokorrak. Oinarrizko eskubide eta betebeharrak.

2. gaia: Euskadiko Autonomia Estatutua. Atariko titulua. Euskal Herriaren eskumenak: esklusiboak, legeriaren garapenekoak, eta betearazpenekoak.

3. gaia: Udalerria. Kontzeptua. Antolaketa eta eskumenak (2. kapitulua) Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen II. tituluko II. eta III. artikuluak).

4. gaia: 3/1995 Foru Araua, martxoaren 30ekoa, Bizkaiko udalez gaindiko erakundeak arautzen dituena.

5. gaia: Toki araubidea: Konstituzioaren printzipioak eta araubide juridikoa. Toki entitate motak.

6. gaia: Probintziaren antolaketa eta eskumenak. Foru Aldundiak Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legean.

7. gaia: Prozedurako interesdunak. Jarduteko gaitasuna eta interesatuaren kontzeptua. Interesduna eta haren ordezkaritza.

8. gaia: Administrazio egintza. Kontzeptua. Administrazio egintza motak. Administrazio egintzaren elementuak

9. gaia: Administrazio prozedura orokorraren faseak. Administrazioaren isiltasuna.

10. gaia: Administrazio egintzen eraginkortasuna. Administrazio egintzaren baliogabetasuna: erabateko deuseztasuna eta deuseztagarritasuna. Ofizioz berrikustea.

11. gaia: Administrazio errekurtsoak. Printzipio orokorrak. Motak. Araubide juridikoa.

12. gaia: 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: Funtzionarioen eskubide eta betebeharrak eta horien ordainsari araubidea.

13. gaia: Euskara Estatutuan. Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea. Hizkuntza eskakizunen azterketa berezia, araubide juridikoaren eta aplikazioaren gainekoa.

14. gaia: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa: Atariko titulua, I. titulua: eskumenak, eginkizunak, antolaketa eta finantzaketa; II. titulua: Genero-ikuspegia euskal botere eta administrazio publikoen jardueran txertatzeko neurriak; III. tituluko VII. kapitulua: Berdintasuna sustatzeko neurriak esku-hartzearen arlo desberdinetan - Emakumeen aurkako indarkeria.

15. gaia: Lekeitioko Udalaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Udal Plana.

16. gaia: Datuen babesa: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 95/46/ EE Zuzentaraua indargabetzen duena. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

II. ZATIA

Zati berezia

17. gaia: 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. (2008ko 246. EHAA). Xedapen orokorrak.

18. gaia: Zerbitzuak eta esku hartzeko oinarrizko prozedura. Prestazioen eta zerbitzuen katalogoa eta zorroa.

19. gaia: 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. Gizarte zerbitzuen euskal sistemaren antolaketa.

20. gaia: Gizarte diagnostikorako eta bazterketaren baloraziorako tresna komunak. 353/2013 Dekretuak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Fitxa Sozialari eta Diagnostiko Sozialeko Tresnari buruzkoak (EHAA, 353. zenbakia) 121, 2013ko ekainaren 26koa) eta 385/2013, Gizarte Bazterkeria Baloratzeko Tresna onartzen duena (EHAA, 2013ko abuztuaren 7ko 149).

21. gaia: 185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa. (EHAA, 206. zenbakia, 2015eko urriaren 29koa). Xedapen orokorrak: zerbitzu eta prestazio ekonomikoak eskuratzeko betebeharrak eta irizpideak. Prozedura-xedapenak. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzu eta prestazio ekonomikoak arautzea. Prestazio teknikoen definizioa.

22. gaia: Gizarte lanaren kontzeptua. Gizarte lanaren xedea. Gizarte lanean esku hartzeko ereduak. Gizarte lanaren metodologia.

23. gaia: Ikerketa gizarte lanean. Gizarte laneko teknikak eta tresnak.

24. gaia: Ebaluazioa gizarte lanean. Gizarte-adierazleak. Gizarte lana gainbegiratzea: kontzeptua, esku-hartzeak gainbegiratzea, ikuskapen instituzionala, gainbegiratzeak gizarte lanaren praktika profesionalean duen garrantzia.

25. gaia: Gizarte Laneko profesionala Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako oinarrizko laguntzan.

26. gaia: Banakako gizarte lana. Banakako arreta: kontzeptua, helburuak, teknikak, tresnak eta aplikazio esparruak.

27. gaia: Familiaren gizarte lana. Familia, familian gizarte lanean esku hartzeko teknikak.

28. gaia: Gizarte lana komunitatean. Beharrak antzematea. Metodologia, teknikak eta tresnak, parte hartzeko moduak eta mailak.

29. gaia: Elkarrizketa gizarte lanean. Elkarrizketak lan-tresna gisa duen garrantzia, testuinguru indibidualago batean.

30. gaia: 39/2006 Legea, abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonei laguntzeari buruzkoa (1) (EAO, 299. zenbakia, 2006ko abenduaren 15ekoa). Eskubideen xedea, printzipioak eta titularrak, sistemaren konfigurazioa, zerbitzuen prestazio eta katalogoak, mendekotasunaren balorazioa eta eskubidearen onarpena.

31. gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren urriaren 11ko 153/2016 Foru Dekretua, mendekotasun-egoeran baloratzeko eta orientatzeko prozedura arautzen duena (Bizkaiko Aldizkari Ofizialea, 2016ko urriaren 14ko 196).

32. gaia: Zerbitzuari lotutako prestazioa. Laguntzaile pertsonalaren prestazioa. Familia barruko zaintzetarako prestazioa. Bizkaiko Lurralde Historikoan arautzea.

33. gaia: Lea-Artibaiko Mankomunitatearen etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen erregelamendua eta ordenantza fiskala. (52. Bizkaiko Aldizkari Ofizialea, 2020ko martxoaren 16koa).

34. gaia: Gizarte lana mendekotasuna duten adineko pertsonei laguntzeko: planteamendu orokorrak. Helburuak. Jarduerak, metodologia eta teknikak.

35. gaia: Udalaren eta Foru Aldundiaren eskumeneko zerbitzu eta prestazioak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko 185/2015 Dekretuaren arabera.

36. gaia: Lea Artibaiko Mankomunitateko adineko pertsonentzako eguneko arreta zerbitzuaren araudia. (173. Bizkaiko Aldizkari Ofizialea, 2019ko irailaren 11koa).

37. gaia: Gizarte Lanaren alderdi etiko eta legalak mendekotasuna duten adinekoei laguntzeko.

38. gaia: 385/2013 Dekretua (EHAA, 149. zenbakia, 2013ko abuztuaren 7koa). Baloratzeko, gizarteratzeko, gizarte-bazterketa jasateko eta gizarte-bazterketa jasateko arriskuaren ondoriozko egoerak. Kontzeptuak. Gizarte bazterketako intentsitateak. Instrumentua kalkulatzeko sistema. Adierazleen zerrenda: eremuak eta neurriak.

39. gaia: Gizarte bazterketa baloratzeko prozedura Bizkaiko Foru Aldundian. Uztailaren 1eko 85/2004 Foru Dekretua (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 125. zenbakia, 2014ko uztailaren 2koa): Xedapen orokorrak, gizarte-bazterketako egoera aitortzeko prozedura.

40. gaia: 185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari buruzkoa (EHAA, 206. zenbakia, 2015eko urriaren 29koa). Udalaren eskumeneko eta foru eskumeneko zerbitzu eta prestazio ekonomikoak, gizarteratzeko.

41. gaia: Oinarrizko arretan gizarteratzeko programak, baliabideak eta zerbitzuak, zorroaren dekretuan oinarrituta.

42. gaia: Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako prestazio osagarria. Abenduaren 23ko 18/2008 Legea (250/2008 EHAA). Kontzeptua eta esparru juridikoa. Titularrak: bizikidetzako unitate ekonomiko independentearen betebeharrak eta kontzeptua.

43. gaia: Gizarteratzeko laguntza berezia: xedapen orokorrak. Titularrak: betebeharrak eta betebeharrak. Laguntzaren onarpena. Berrikustea, aldatzea, etetea eta iraungitzea. Gizarte Ongizateko Fondoko pentsioak.

44. gaia: Gizarte larrialdietarako laguntzak. Lea-Artibaiko Mankomunitatearen araudia.

45. gaia: Akonpainamendu soziala. Zertan datzan akonpainamendu lan soziala.

46. gaia: Gizarte langilearen gaitasun teknikoak eta jarrerak banakako, familiako, taldeko edo komunitateko akonpainamendu prozesuak egiteko.

47. gaia: Akonpainamendu sozialeko prozesu guztietako faktoreak.

48. gaia: Emakumeen aurkako indarkeria. Etxeko tratu txarrak. Kontzeptua. Kausak eta faktore eragileak. Ezaugarriak. Esku hartzeko foru baliabideak.

49. gaia: Tratu txarrak etxean: erakundeen esku-hartzea. Erakundeen arteko koordinazioa eta jarduteko protokoloak. Esku-hartze profesionala gizarte lanetik.

50. gaia: Emakumeen aurkako indarkeriaren esparru juridikoa. 1/2004 Lege Organikoa, genero-indarkeriaren aurkako babes integralerako neurriei buruzkoa (313. EAO, 2004ko abenduaren 29koa). 27/2003 Legea, Etxeko indarkeriaren biktimak babesteko agindua arautzen duena (2003ko abuztuaren 1eko 183. EAO).

51. gaia: Lea-Artibaiko Amankomunazgoko etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeentzako harrera pisua erabiltzeko arauak. 176, 2019ko irailaren 16koa)

52. gaia: Genero indarkeriaren biktima diren haurrak. Esparru juridikoa: kontzeptualizazioa. Ezaugarriak: genero indarkeriarekiko esposizio motak. Ondorioak haurrengan. Esku-hartze profesionala.

53. gaia: Gurasoen eta seme-alaben arteko indarkeria. Oinarriak. Kontzeptualizazioa. Gurasoen eta seme-alaben arteko indarkerian esku hartzeko foru programa.

54. gaia: Lekeitioko Udalaren jarduketa protokoloa, indarkeria matxistaren eta sexu erasoaren biktima diren emakumeei ematen zaien laguntza hobetzeko.

55. gaia: Haurrak babesteko sistemaren esparru juridikoa eta eskumenak EAEn. Administrazio ekintzaren printzipio gidariak babesaren arloan. Adingabearen interes gorena eta entzuna izateko eskubidea. Guraso-ahala, tutoretza eta zaintza.

56. gaia: Arrisku eta babes gabezia egoerak. Definizioa, larritasun mailak eta egin beharreko esku-hartzeak. Erakundeen arteko koordinazioa (udalerria-lurraldea, beste administrazio eta erakunde batzuekin.

57. gaia: Esku hartzeko prozesu teknikoak:

— Harrera eta ikerketa.

— Hasierako ebaluazioa.

— Erabakiak hartzea.

— Banakako babes-plana.

58. gaia: Gurasoendako zailtasunak dituzten familiekin eta beren ingurunearekin lan egitea babesgabetasun egoera ahulean edo babesgabetasun arrisku arin/moderatuan.

59. gaia: EAEko adineko pertsonei tratu txar fisiko eta ekonomikoak eman eta antzemateko prozedura.

60. gaia: Balora musika tresna. Musika-tresnaren gida azkarra. 152/2017 Dekretua, maiatzaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Haur eta Nerabeentzako Laguntza eta Babeserako Udal eta Lurralde Zerbitzuetan (Balora) arrisku eta babesgabetasun egoeren larritasuna baloratzeko tresna eguneratzea onartzen duena. Testu hau erantsi zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Haur eta Nerabeentzako Laguntza eta Babeserako Udal eta Lurralde Zerbitzuek nahitaez erabili beharko duten testuari. (EHAA, 125, 2017ko uztailaren 3koa).

Euskadi, auzolana